Αρχική σελίδα » Κλάδος Ε.Τ.Ε.Π. » Σχετική Νομοθεσία » Νόμοι & Εγκύκλιοι

Σχετικοί Νόμοι & Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι

 

Ν. 4452 / 2017

Ερμηνευτική Εγκύκλιος  59950/Ζ2/6-4-2017

 • Άρθρο 19
  -  παρ. 5   
  Εκπαιδευτική επάρκεια μελών ΕΤΕΠ

 • Άρθρο 20
  -  παρ. 1    Δυνατότητα ένταξης Δ.Υ. στον Κλάδο ΕΤΕΠ
  -  παρ. 2    Δυνατότητα ένταξης ΕΤΕΠ στον Κλάδο ΕΔΙΠ

 

Ν. 4415 / 2016

 • Άρθρο 66  Δυνατότητα ένταξης Δ.Υ. στον Κλάδο ΕΤΕΠ
                     (* τροποποιήθηκε με το Ν.4452, άρθρο 20, παρ.1)

 

Ν. 4386 / 2016   "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"

Ερμηνευτική Εγκύκλιος  126603/Ζ2/29-7-2016
Ερμηνευτική Εγκύκλιος  344/24-2-2017

 • Άρθρο 27   Ρύθμιση θεμάτων ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ
  -  παρ. 1     
  Προσωρινή επαναφορά Π.Δ. 117/2002 & 147/2009
  -  παρ. 2     
  Διεύρυνση πρόβλεψης "νέου Π.Δ."
  -  παρ. 3     
  Προσωρινή βαθμολογική κατάταξη ΕΤΕΠ, προϋπηρεσία
  -  παρ. 4      Αυτοδίκαιη ένταξη ΕΤΕΠ στις νέες θέσεις ΕΤΕΠ Ν.4009, προσωποπαγείς θέσεις,
                       απόκτηση τυπικών προσόντων
  -  παρ. 6      Εκπαιδευτικές άδειες, Μετατάξεις
  -  παρ. 8     
  Έλεγχος πειθαρχικών παραπτωμάτων
  -  παρ. 9     
  Αρμόδιο όργανο ΕΤΕΠ, κατανομή θέσεων
  -  παρ.10    
  Διορισμός
  -  παρ. 11   
  Φυσική παρουσία, έργο
  -  παρ. 12β 
  Αποσπάσεις συζύγων
               12γ 
  Εξαίρεση από αξιολόγηση Δ.Υ.
               12δ 
  Μισθολογική εξέλιξη, αναδρομικά
 • Άρθρο 58    Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
 • Άρθρο 60    Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση Μονάδων ΑΕΙ (εργαστηρίων, κλινικών, κτλ)

 

Ν. 4354 / 2015   "Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο Δ.Υ. & ΕΤΕΠ"

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (2η)  2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016


Ν. 4235 / 2014

 • Άρθρο 68
  -  παρ. 1   
  Αυτοδίκαιη ένταξη μελών ΕΤΕΠ στον Κλάδο ΕΤΕΠ του Ν.4009
                    
  (* τροποποιήθηκε με το Ν.4386/2016, άρθρο 27, παρ.4)
  -  παρ. 2   
  Δυνατότητα ένταξης μελών ΕΤΕΠ στον Κλάδο ΕΔΙΠ
  -  παρ. 3   
  Προκήρυξη θέσεων ΕΤΕΠ μέχρι την έκδοση Οργανισμού Ιδρύματος

 

Ν. 4186 / 2013

 • Άρθρο 39
  -  παρ. 27    
  Ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ

 

Ν. 4076 / 2012   "Τροποποίηση Ν.4009/2011"


Ν. 4009 / 2011   "Νόμος ΠΛΑΙΣΙΟ Αν. Εκπαίδευσης"

 • Άρθρο 8       Όργανα Ιδρύματος
 • Άρθρο 9       Όργανα Σχολής
 • Άρθρο 10     Όργανα Τμήματος
 • Άρθρο 28     Διοικητικό Προσωπικό
 • Άρθρο 29     Ειδικές Κατηγορίες Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού
  -  παρ. 3      
  Ε.Τ.Ε.Π. (νέα τυπικά προσόντα)
  -  παρ. 4,5    Διορισμός
  -  παρ. 6      
  Εξουσιοδότηση για νέο Π.Δ. (βαθμολόγιο, μισθολόγιο, άδειες, κτλ)
 • Άρθρο 79     Μεταβατικές Διατάξεις
  -  παρ. 3γ    
  Μετατροπή θέσεων
  -  παρ. 4       Δυνατότητα ένταξης μελών ΕΤΕΠ στον Κλάδο ΕΔΙΠ
                        (* Τροποποιήθηκε από Ν.4235, άρθρο 68, και Ν.4451, άρθρο 20)
 • Άρθρο 80     Λοιπές μεταβατικές διατάξεις
  -  παρ. 5      
  Μεταβατικές πειθαρχικές διατάξεις
 • Άρθρο 81     Καταργούμενες διατάξεις


Ν. 3528 / 2007   "Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας"

 • Άρθρο 2     Έκταση Εφαρμογής
  -  παρ. 2    
  Υπάλληλοι ή λειτουργοί ΝΠΔΔ που διέπονται από ειδικές διατάξεις

 

Ν. 3205 / 2003   "Παλαιό ενιαίο μισθολόγιο Δ.Υ & ΕΤΕΠ"

 

Ν. 2817 / 2000   "...Ίδρυση Κλάδου ΕΤΕΠ..."

 • Άρθρο 13     Ίδρυση Κλάδου ΕΤΕΠ, μετάβαση ΕΔΤΠ σε ΕΤΕΠ"
 • Άρθρο 14     Λοιπές διατάξεις

 

Ν. 1404 / 1983   "Δομή και λειτουργία ΤΕΙ"

 • Άρθρο 48     Θέματα προσωπικού ΑΕΙ
  -  παρ. 12    
  Εκπαιδευτικό Εργαστηριακό Έργο στα μέλη ΕΔΤΠ με ειδικά προσόντα

 

Ν. 1268 / 1982     "Δομή και λειτουργία ΑΕΙ"

 • Άρθρο 20     Ίδρυση Κλάδου ΕΔΤΠ

 

Ν. 1264 / 1982   "Συνδικαλιστικός Νόμος"